ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι τα Διαζύγια (Συναινετικά Διαζύγια ή Διαζύγια λόγω διετούς διάστασης), οι Αυτοκινητικές Διαφορές (Τροχαία), το Ποινικό Δίκαιο & το Δίκαιο Ακινήτων (Έλεγχος Τίτλων & Συμβόλαια).  

Τομείς Δραστηριότητας: