ΑΜΟΙΒΕΣ

Από την 2η Ιουλίου 2011 και σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Νόμου υπ΄ αριθ. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/02.03.2011, τεύχος Α'), οι δικηγορικές αμοιβές καθορίζονται ελεύθερα με συμφωνία του Δικηγόρου και του εντολέως του.
Ωστόσο, με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων από την 2η Φεβρουαρίου 2012 δεν επιτρέπεται πλέον καμία αναφορά σε σχέση με τις δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων.
Ένεκα τούτου είμαστε πλέον αναγκασμένοι να αφαιρέσουμε τις δικηγορικές αμοιβές από την ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6467305, ώρες λειτουργίας: 09.00-17.00)