ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει το νομικό έλεγχο (έλεγχος τίτλων, σύνταξη συμφωνητικού προκαταβολής, έλεγχος συμβολαίων) και την παράσταση σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων.
Σημειωτέον ότι η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική μόνο για τον αγοραστή κι όταν το τίμημα είναι μεγαλύτερο από 80.000,00 ευρώ.
Με το νόμο 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2012 τεύχος Α') για τη διαφήμιση των δικηγόρων από 02.02.2012 δεν επιτρέπεται πλέον καμία αναφορά σε σχέση με τις δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για την αμοιβή μας για την παράσταση σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, επικοινωνήστε μαζί μας.
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6467305, ώρες λειτουργίας: 09.00-17.00