ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Αθήνα & Πειραιάς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Σύμφωνα με το Νόμο με αριθμό 4055/2012 και τίτλο "για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 2η Απριλίου 2012, καταργείται η χρονοβόρα διαδικασία των δύο συζητήσεων.
Το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται πλέον κατόπιν κατάθεσης αίτησης και ΜΙΑΣ και μόνο δικασίμου ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Επί της αίτησης εκδίδεται δικαστική απόφαση (περίπου δύο μήνες μετά τη δικάσιμο).
Επιπλέον, μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του γάμου, που απαιτείται προκειμένου οι σύζυγοι να μπορούν να ζητήσουν συναινετικό διαζύγιο, από έναν χρόνο σε έξι μήνες.
Εξακολουθεί φυσικά να ισχύει ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά (προαιρετικά πλέον και τη διατροφή).
Σημειωτέον ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί πλέον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.
Στο τέλος της σελίδας αυτής παρατίθεται προς ενημέρωσή σας το σχετικό άρθρο του εν λόγω νόμου.

ΑΜΟΙΒΗ:
Με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων από την 2η Φεβρουαρίου 2012 δεν επιτρέπεται πλέον καμία αναφορά σε σχέση με τις δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. 
Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τη δικηγορική αμοιβή για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινή μερίδα).  
  • Έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου μεταξύ των συζύγων (συντάσσεται από το δικηγορικό γραφείο μας).
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκδιδόμενο κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη δικάσιμο.
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους.
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται κι έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και (προαιρετικά) τη διατροφή τους (συντάσσεται από το δικηγορικό γραφείο μας).
Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6907915450 & 210-6467305


Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Νόμου 4055/2012:
"Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513.
Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή την διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο."